DISCURSO DE RAUL CASTRO RUZ NA SÚA TOMA DE POSESIÓN COMO PRESIDENTE DO CONSELLO DE ESTADO DE CUBA


“A Revolución nun momento histórico que esixe ser dialécticos e creadores”

Discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz, Presidente do Consello de Estado e de Ministros, nas conclusións da sesión constitutiva da VII Lexislatura da Asemblea Nacional do Poder Popular. Palacio das Convencións,

A Habana, 24 de febreiro de 2008, “Ano 50 da Revolución”.

Non imos deixar de escoitar a opinión honesta de cada quen, que tan útil e necesaria resulta, pola algarabía que se arma, a veces bastante ridícula, cada vez que un cidadán do noso país di algo ao que eses mesmas promotores do espectáculo non farían o menor caso, se o escoitasen noutro lugar do planeta.

Compañeiras e compañeiros:

É claro o mandato do pobo a esta Lexislatura: continuar afortalando a Revolución nun momento histórico que esixe ser dialécticos e creadores, como nos alertou o compañeiro Fidel na súa medular Reflexión do pasado 14 de xaneiro.

Moitas expectativas se xeráron, tanto en Cuba como no estranxeiro, en torno á integración do Consello de Estado que acaba de elixir a Asemblea. A fundamental foi despexada polo compañeiro Fidel na súa Mensaxe do 18 de febreiro. Pouco podo agregar ao expresado por el, agás recoñecerlle ao noso pobo, en nome da Dirección da Revolución, as innumerabeis mostras de serenidade, madurez, confianza en si mesmo e a combinación de xenuínos sentimentos de tristura e firmeza revolucionaria.

Asumo a responsabilidade que se me encomenda coa convicción de que, como afirmei moitas veces, o Comandante en Xefe da Revolución Cubana é un só.

Fidel é Fidel, todos sabémolo ben. Fidel é insubstituibel e o pobo continuará a súa obra cando xa non estea fisicamente. Aínda que sempre estarano as súas ideas, que fixeron posibel erguer o bastión de dignidade e xustiza que o noso país representa.

Só o Partido Comunista, garantía segura da unidade da nación cubana, pode ser digno herdeiro da confianza depositada polo pobo no seu líder. É a forza dirixente superior da sociedade e o Estado e así establéceo o Artigo 5 da nosa Constitución, aprobada en referendo por exactamente o 97,7% dos votantes.

Esa convicción terá particular importancia cando por lei natural da vida, desapareza a xeración fundadora e forxadora da Revolución.

Afortunadamente non é ese o momento que hoxe vivimos. Fidel está aí, como sempre, coa mente ben clara e a capacidade de análise e previsión, máis que intacta, fortalecida, agora que pode dedicar ao estudo e a análise as incontables horas que antes empregaba no enfrontamento aos problemas cotiás.

A pesares da paulatina recuperación, as súas condicións físicas non lle permitirían aquelas interminabeis xornadas, con frecuencia separadas por escasas horas de descanso, que caracterizaron o seu traballo practicamente desde que emprendeu a loita revolucionaria e aínda con maior intensidade durante estes longos anos de período especial, en que non se permitiu sequera un só día de vacacións.

A decisión do compañeiro Fidel é unha nova contribución, co seu exemplo que o enaltece, de cara a asegurar desde agora a continuidade da Revolución, consecuente en quen tivo sempre como guía o precepto martiano: “Toda a gloria do mundo colle nun gran de millo”.

Igualmente é inconmovibel a súa decisión de continuar, mentres teña forzas para facelo, achegando á causa revolucionaria e ás ideas e propósitos máis nobres da humanidade.

Polo tanto, seguro de expresar o sentir do noso pobo, solicito a esta Asemblea, como órgano supremo do poder do Estado, que as decisións de especial transcendencia para o futuro da nación, sobre todo as vinculadas á defensa, a política exterior e o desenvolvemento socioeconómico do país, me permita continuar consultándoas ao líder da Revolución, o compañeiro Fidel Castro Ruz.

Por esta e outras moitas razóns, nas miñas palabras de hoxe citarei, non poucas veces, algunhas das ideas e conceptos esenciais expresados nas súas Reflexións, que aproveito para dicir que debemos estudar, polas súas ensinanzas e capacidade de previsión. Ter presente sempre algo que lle gostaba repetir Raúl Roa aos seus íntimos: “Fidel oe a herba medrar e ve o que está pasando ao dobrar da esquina”.

Compañeiras e compañeiros deputados:

Estou consciente da responsabilidade que entrana diante do pobo a tarefa que se me encarga, e á vez convencido de contar, como até hoxe, co apoio dos que desempeñan responsabilidades de dirección aos diferentes niveis e máis importante aínda, cos meus compatriotas, sen o cal non hai éxito posibel nunha sociedade como a nosa.

A Asemblea, en plena concordancia coa opinión do Buró Político do Partido, elixiu Primeiro Vicepresidente do Consello de Estado ao compañeiro José Ramón Machado Ventura e posteriormente aprobou a súa designación como Primeiro Vicepresidente do Consello de Ministros.

Como expliquei na miña proposta para dito cargo, nas actuais circunstancias é conveniente que o mesmo compañeiro desempeñe, como ata agora, estes dous importantes responsabilidades do Estado e o Goberno.

Non hai dúbidas de que Machado Ventura, pola súa traxectoria e conviccións revolucionarias, experiencia, preparación, cualidades como dirixente e ser humano, reúne os requisitos para desempeñar eses altos cargos.

Igualmente a Asemblea acordou, en cumprimento do establecido no Artigo 75 da Constitución, considerar a composición do Goberno nunha futura sesión no transcurso do presente ano. É unha decisión oportuna, pois non se trata unicamente de nomeamentos, senón de determinar que cambios resulta necesario realizar no sistema de organismos da administración central do Estado, algo que require un pouco máis de tempo.

Nos primeiros 15 anos da Revolución, fóronse axustando desde a marcha as estruturas estatais herdadas do capitalismo para asumir as tarefas que impoñían os radicais cambios económicos, políticos e sociais.

O proceso de institucionalización dos anos setenta, coas súas imperfeccións, permitiu estruturar un sistema coherente e axustado a aquelas circunstancias, alcanzándose certa equiparación co dos países socialistas, incluídas as boas e tamén as malas experiencias.

Por último, no 1994, no momento máis agudo do período especial, fixéronse considerables axustes que comportaron reducións e fusións de organismos, así como redistribución das tarefas dalgúns deles. Non obstante, foron realizados coa présa imposta pola necesidade de axeitarnos de maneira rápida a un escenario radicalmente distinto, moi hostil e sumamente perigoso.

Desde entón transcorreron 14 anos, nos cales cambiou considerabelmente o panorama nacional e internacional. Hoxe requírese unha estrutura máis compacta e funcional, con menor número de organismos da administración central do Estado e unha mellor distribución das funcións que cumpren.

O anterior permitirá reducir a enorme cantidade de reunións, coordinacións, permisos, conciliacións, disposicións, regulamentos, circulares, etcétera, etcétera. Contribuirá ademais a concentrar algunhas actividades económicas decisivas hoxe dispersas en varios organismos, e facer un mellor emprego dos cadros.

En resumo, temos que facer máis eficiente a xestión do noso Goberno.

A Asemblea foi renovada nunha maior proporción que na anterior Lexislatura; o número de mulleres medra máis de sete puntos porcentuais e xa se aproxima á metade dos deputados, algo máis do 43%; aumentan de 23 a 36 os que teñen entre 18 e 30 anos, ou sexa os máis mozos, aínda que tamén son mailos que superan os sesenta.

Algo moi importante, medra o número dos vinculados directamente á produción ou os servizos, é dicir, dos obreiros, campesiños e outros traballadores; tamén dos membros das institucións armadas, os deportistas, artistas, escritores, xornalistas e doutras profesións, que unidos ás dirixentes estudiantís e compañeiros que se desempeñan nos consellos populares, constitúen máis da metade dos deputados.

Datos como estes, xunto á simple relación das tarefas que cumpren cada un de vostedes, desde dirixentes nacionais ata xubilados e líderes relixiosos, permiten afirmar que os aquí reunidos son unha mostra en pequena escala da sociedade cubana.

O anterior constitúe unha premisa básica, pero non asegura por si soa o cumprimento da misión do Parlamento. Requírese ademais, e sobre todo, a actuación intelixente, organizada, creativa e enérxica dos seus integrantes, en particular durante o traballo das comisións, onde se dispón de máis tempo, pois ao centrarse en determinados asuntos permite estudalos mellor e poden intervir máis compañeiros.

Na visita que fixen en decembro pasado ao Distrito de Santiago de Cuba onde foi electo deputado o compañeiro Fidel, afirmei que o apoio masivo á Revolución esixe cuestionarnos canto facemos para melloralo.

E engadín que se o pobo está firmemente cohesionado en torno a un único partido, este ten que ser máis democrático que ningún outro, e con el a sociedade no seu conxunto, que desde logo, como toda obra humana, pódese perfeccionar, pero sen dúbidas é xusta e nela todos teñen oportunidade de expresar os seus criterios, e máis importante aínda, de traballar para facer realidade o que en cada caso acordemos.

Non hai por que temer ás discrepancias nunha sociedade como a nosa, en que pola súa esencia non existen contradicións antagónicas, porque non son as clases sociais que a forman. Do intercambio profundo de opinións diverxentes saen as mellores solucións, se é encauzado por propósitos sans e o criterio exércese con responsabilidade.

Así actuou a inmensa maioría dos cubanos, desde os nosos mellores científicos, intelectuais, obreiros, camponeses e estudantes, ata a máis sinxela ama de casa.

Todos eles, en diferentes momentos da Revolución, incluído o actual, brindaron unha exemplar demostración de madureza política e conciencia da realidade, ao valorar con obxectividade tanto os asuntos de acade estratéxico como as dificultades da vida cotiá, e sobre todo medra a convicción de que a única fonte de riquezas da sociedade está no traballo produtivo, sobre todo cando emprega con eficiencia os homes e recursos.

Os agoireiros internacionais da morte da Revolución intentaron presentar ao seu favor as críticas xurdidas durante o estudo e reflexión do discurso do 26 de xullo en Camagüey, sen comprender que se trataba dun debate crítico dentro do socialismo. Así confirmáron con claridade, poucos meses despois, os resultados das nosas eleccións, que concluíron o pasado 20 de xaneiro.

É certo que tamén hai persoas que falan antes de informarse; que demandan sen valorar se din algo racional ou desatinado. Coinciden, como norma, con quen reclaman dereitos sen xamais mencionar deberes. Como dixo Fidel na súa reflexión do 16 de xaneiro: “esperan milagres de nosa porfiada e digna Revolución”, concluíu.

Non lles negamos o dereito a expresarse, sempre que sexa no marco da lei. Diante dunha formulación dese tipo non podemos ser extremistas, pero tampouco inxenuos.

Cando o motiva o desespero diante dunha dificultade persoal ou é provocado pola carencia de información, debemos ser pacientes e brindar os argumentos necesarios.

Mais se alguén o que pretende é presionar con afán de protagonismo ou animado pola ambición, a demagoxia, o oportunismo, o simulación, a autosuficiencia ou outra debilidade humana de similar carácter, hai que enfrontalo resoltamente, sen ofensas, mais chamando as cousas polo seu nome.

Nunca esquecer que o inimigo segue ao axexo, permanentemente disposto a aproveitar o menor descoido para facernos dano, aínda que haxa quen se empeñe en ignoralo.

Non imos deixar de escoitar a opinión honesta de cada quen, que tan útil e necesaria resulta, pola algarabía que se arma, a veces bastante ridícula, cada vez que un cidadán do noso país di algo ao que eses mesmas promotores do espectáculo non farían o menor caso, se escoitáseno noutro lugar do planeta.

Sabemos que esas mensaxes van dirixidos a enganar ou polo menos crear confusión, pero se alguén tivo a peregrina idea de asustarnos con eles, lémbrolle que a principal razón de que sigamos aquí -e seguiremos estando-, é que o noso pobo e a súa Revolución deron sempre a fronte, sen a menor mostra de temor e enarborando a verdade, ás agresións de todo tipo da maior potencia militar e económica do mundo.

Infinidade de exemplos se poden citar, abonda mencionar a inconmovibel dignidade dos nosos cinco heroes, fronte a cada intento de doblegalos durante unha década de inxusto encarceramento.

Aproveito a ocasión para agradecer, en nome do noso pobo, as incontables expresións de solidariedade, respecto, cariño, alento e lexítima preocupación para co líder da Revolución que emitiron xefes de Estado e de Goberno, partidos políticos, organizacións non gubernamentais, destacados intelectuais e simples cidadáns de todos os confíns do mundo tra-la publicación da súa Mensaxe o pasado martes. Non fallaremos xamais á confianza que eles depositan en nós.

Ao propio tempo, tomamos debida nota das declaracións ofensivas e abertamente inxerencistas do imperio e algúns dos seus máis próximos aliados.

Como era de esperar, o Departamento de Estado apresuróse a anunciar a continuación do bloqueo en correspondencia coa política da actual administración.

Outros, con matices, empéñanse en condicionar as relacións con Cuba a un proceso de “transición” dirixido a destruír a obra de tantos anos de loita.

Que pouco coñecen ao noso pobo, tan orgulloso da súa plena independencia e soberanía!

A Revolución é obra de mulleres e homes libres e estivo permanentemente aberta ao debate, pero nunca cedeu un chisco diante das presións nin se deixou influír por elas, nin polas grandes nin polas pequenas.

Só engadirei que as Reflexións de Fidel, publicadas o venres, son unha maxistral resposta a todas elas.

En relación coas dificultades que o país enfronta no plano interno, a determinación das prioridades e o ritmo da súa solución partirá invariabelmente dos recursos dispoñibles e da análise profundo, racional e colexiado, polos órganos competentes do Partido, o Estado ou o Goberno, e nos casos que sexa necesario, previa consulta directa aos cidadáns que corresponda de calquera sector da sociedade e incluso a todo o pobo, se fóra un asunto de grande transcendencia.

Existen cuestións cuxo estudo require tempo, xa que un erro motivado pola improvisación, a superficialidad ou o apresuramento, tería consecuencias negativas considerables. Hai que planificar ben, pois non podemos gastar máis do que temos, despois organizar e traballar con orde e disciplina, que son fundamentais.

Ao abordar estes asuntos é preciso ter sempre presente a profunda convicción de Fidel, reiterada na súa Mensaxe do 18 de febreiro, de que os problemas actuais da sociedade cubana requiren máis variantes de respostas para cada problema concreto que as contidas nun taboleiro de xadrez. Que nin un só detalle se pode ignorar, e non se trata dun camiño fácil, se é que a intelixencia do ser humano nunha sociedade revolucionaria ten que prevalecer sobre os seus instintos.

Insisto na importancia da disciplina. Todos temos que ser esixentes e apoiar a quen o son. Se é necesario, axudalos a mellorar os seus métodos e apoialos resoltamente diante do colectivo.

Entiéndase que non falo de extremismos nin de aceptar abusos de autoridade ou inxustizas, senón de que todos fagamos correctamente a parte que nos corresponde no fortalecemento da disciplina e a orde social. Do contrario, as consecuencias págaas o noso pobo.

É verdade que hai limitacións obxectivas –coñecémolas ben e sufrimos diariamente tratando de resolvelas canto antes. Somos conscientes dos enormes esforzos que require fortalecer a economía, premisa imprescindible para avanzar en calquera outro ámbito da sociedade, fronte á verdadeira guerra que libra o goberno dos Estados Unidos contra o noso país.

A intención é a mesma desde o triunfo da Revolución: facer sufrir todo o posibel ao noso pobo ata que desista da decisión de ser libre.

É unha realidade que lonxe de amilanarnos debe seguir facendo medrar a nosa forza. En lugar de utilizala como escusa diante dos erros, debe ser acicate para producir máis e brindar mellor servizo, para esforzarnos por atopar os mecanismos e vías que permitan eliminar calquera traba ao desenvolvemento das forzas produtivas e explotar as importantes potencialidades que representan o aforro e a correcta organización do traballo.

A nosa historia indica, desde as guerras de independencia ata o presente, que mentres maiores sexan as dificultades, máis esixencia, disciplina e unidade se requíren. A desorde, a impunidade e a falta de cohesión estiveron sempre entre os peores inimigos dun pobo que loita.

Reitero que o país terá como prioridade satisfacer as necesidades básicas da poboación, tanto materiais como espirituais, partindo do fortalecemento sostido da economía nacional e da súa base produtiva, sen o cal, repito unha vez máis, sería imposible o desenvolvemento.

Un exemplo é a proposta de medidas dirixidas a incrementar as produccións agropecuarias e perfeccionar a súa comercialización, as cales se analizaron, provincia por provincia, cunha ampla representación dos encargados de levalas á práctica, incluídos os propios produtores.

Así se continuará facendo en cada asunto de importancia cardinal para o país.

Estamos examinando, por exemplo, todo o relacionado coa implementación oportuna das ideas do compañeiro Fidel sobre a “progresiva, gradual e prudente reevaluación do peso cubano” -son os termos exactos que empregou en marzo do 2005-. Ao propio tempo, profundamos no fenómeno da dobre moeda na economía.

Estas cuestións son realmente sensibeis e complexas, cando, como é o noso caso, existe a firme vontade de protexer e ir incrementando de modo paulatino os ingresos e aforros da poboación, en especial de quen reciben menos.

Para evitar efectos traumáticos e incongruencias, calquera cámbio referido á moeda debe facerse cun enfoque integral no que se teñan en conta, entre outros factores, o sistema salarial, os prezos detallistas, as gratuidades e os millonarios subsidios que actualmente supoñen numerosos servizos e produtos distribuídos dunha forma igualitaria, como os do caderno de abastecemento, que nas actuais condicións da nosa economía resultan irracionais e insostibeis.

Constitúe hoxe un obxectivo estratéxico avanzar de maneira coherente, sólida e ben pensada, ata lograr que o salario recupere o seu papel e o nivel de vida de cada cal estea en relación directa cos ingresos que recibe legalmente, é dicir, coa importancia e cantidade do traballo que achega á sociedade.

Como nos dixo Fidel na súa Reflexión do 16 de xaneiro: “Tampouco debe regalarse nada aos que poden producir e non producen ou producen pouco. Prémiese o mérito dos que traballan coas súas mans ou a súa intelixencia”, sentenció.

Estúdanse simultaneamente outros temas seguindo unha prioridade e o ritmo de avance dependerá da complexidade e os recursos.

Temos o fundamental para atopar as mellores solucións ao alcance das posibilidades materiais e as capacidades organizativas, que deben irse incrementando: un pobo instruído, de elevada cultura política e firmemente unido baixo os principios que resumiu o compañeiro Fidel na súa reflexión do 24 de xaneiro, cando dixo:

“Unidade significa compartir o combate, os riscos, os sacrificios, os obxectivos, ideas, conceptos e estratexias, aos que se chega mediante debates e análise. Unidade significa a loita común contra anexionistas, vendepatrias e corruptos que non teñen nada que ver cun militante revolucionario”, fin da cita.

Insisto no expresado aquí durante a anterior sesión desta Asemblea: para que as enormes posibilidades de esa unidade se convertan en resultados tanxibles, é imprescindible que todos os organismos e organizacións traballen coa necesaria integración.

A institucionalidade, repito o termo: a institucionalidade, é importante sustento dese decisivo propósito e un dos piares da invulnerabilidade da Revolución no terreo político, polo que debemos traballar na súa constante formación. Non creermos nunca que o que fixemos é perfecto.

A nosa democracia é participativa como poucas, pero debemos estar conscientes de que o funcionamento das institucións do Estado e do Goberno aínda non acada o nivel de efectividade que o noso pobo esixe con todo dereito. É un tema en que debemos pensar todos.

En decembro falei do exceso de prohibicións e regulacións, e nas próximas semanas comezaremos a eliminar as máis sinxelas. Moitas delas tiveron como único obxectivo evitar o xurdimento de novas desigualdades, nun momento de escaseza xeneralizada, incluso a custa de deixar de percibir certos ingresos.

A supresión doutras regulacións, aínda que a algúns lles poida parecer sinxelo, tomará máis tempo debido a que requiren un estudo integral e cambios en determinadas normativas xurídicas, ademais de que inflúen nalgunhas delas as medidas establecidas contra o noso país polas sucesivas administracións norteamericanas.

Pasando a outro tema, tamén está a tendencia a aplicar a mesma receita en todas partes. Como resultado diso e quizais a súa peor consecuencia, moitos pensan que cada problema esixe medidas de alcance nacional para resolverse.

A iniciativa local é efectiva e viable en moitas cuestións, así demostrouno a distribución directa do leite, como expliquei o pasado 26 de xullo. Xa a experiencia abarca a 64 municipios de 13 provincias do país, 40 deles totalmente cubertos. Nos restantes e na propia industria láctea tamén se avanza.

Ademais de garantir con puntualidade e cualidade este esencial produto, que é o obxectivo fundamental, nos últimos meses do pasado ano este programa permitiu aforrar máis de 6 mil toneladas de leite en po cuxa adquisición excedese os 30 millóns de dólares, considerando o prezo promedio no período de 5 mil cincuenta dólares a tonelada.

Adicionalmente reducíronse gastos en divisas por un valor de 2,6 millóns, incluídos nesta cifra uns 600 mil litros de combustible.

E pódense citarse outros casos de diversos sectores, polo que hai que continuar pensando en solucións semellantes en todos os niveis da administración.

Compañeiras e compañeiros:

Un día como hoxe, en 1895, ao chamado de Martí, os Piñeiros Vellos e Novos reiniciaron a loita pola independencia, frustrada pola intervención militar dos Estados Unidos. Medio século despois logramos unirnos novamente e presentar combate ao mesmo inimigo de sempre.

Non foi casual que se escollese esta data, fai 50 anos, para a primeira transmisión de Radio Rebelde na Sierra Maestra, nin que fóra o día en que proclamamos a nosa Constitución socialista en 1976.

Neste aniversario 113 do inicio da Guerra Necesaria, son realmente moitos e difíciles os retos. Perante eles, teñamos presente o expresado por Fidel na súa Reflexión publicada o pasado 10 de decembro, cando nos alertou:

“O rostro ceñudo de Martí e a mirada fulminante de Maceo sinalan a cada cubano o duro camiño do deber e non de que lado se vive mellor”.

Obrigado, moitas grazas. [Voltar ao inicio desta nova]

GRANDE VITORIA COMUNISTA EN CHIPRE

Demetris Christofias, secretário xeral do partido comunista "Partido Progresista do Povo Traballador (AKEL) foi eleito presidente do Chipre, derrotando por ampla marxe ao candidato da direita.

O candidato comunista obtivo 53,45 por cento dos votos contra 46,55 por cento recollidos por Ioannis Kasoulides, o seu adversario de direita apoiado pola igrexa, que se destacara na primeira volta do escrutinio, realizada uma semana antes, por menos de mil votos. Num universo de 516 mil eleitores inscritos, o sufraxio rexistrou unha taxa de participación do 90 por cento.

Na disputa final, Demetris Christofias contou co apoio dos sociaisdemocratas (EDEK), do Partido Democrata (DIKO), ao que pertence o presidente cesante, Tassos Papadopoulos, e do movimento ecoloxista. Estas tres formacións tiñan feito campaña por Papadopoulos que foi afastado na primeira volta.

A vitória de Christofias, líder do principal partido do Chipre, que recentemente ocupou o cargo de presidente do parlamento do país, foi festexada por milleiros de persoas despois do anuncio dos primeiros resultados.

Polas rúas da capital, Nicósia, caravanas de automóbeis fixeron soar as buzinas, saudando a eleición do novo presidente, o sexto na curta historia da independencia do Chipre, que se libertou do xugo colonial británico em 1960.

Fronte á sede nacional do AKEL, Partido Progresista do Povo Traballador, unha multitude de militantes e simpatizantes comunistas, empuñando bandeiras nacionais e do partido, celebraron o histórico éxito eleitoral e manifestaron confianza nun futuro con mais xustiza social que conduza á aproximación das comunidades de chipriotas gregos e chipriotas turcos e á rápida unificación da illa.

A superación da división do país, cuxa parte norte continúa baixo ocupación de Turquia desde a invasión do país en 1974, foi o tema que polarizou toda a campaña eleitoral e constitui unha causa prioritaria do AKEL.

Á saída do local de votación, Christofias dirixiu aos chipriotas turcos uma «mensaxe de amizade», apelando «á loita común para a reunificación da nosa patria, para que poidamos xestionar os nosos asuntos sen a intervención estranxeira».

Em resposta, o dirigente turco, Mehemet Ali Talat, felicitou por telefone o xefe de Estado recén eleito, e ambos expresaron esperanza de poder encontrar en breve.

Unha forza decisiva

O AKEL foi fundado, em 1941, por iniciativa do Partido Comunista do Chipre (PCC), entón na clandestinidade, co o obxectivo de criar condicións para a actividade legal dos comunistas e outros demócratas. Durante tres anos, o PCCh completou a sua actividade clandestina coa intervención legal do AKEL, decidindo fundirse neste no 1944.

Herdeiro de 82 anos de história de loita en defensa dos intereses do povo chipriota, o AKEL tornouse o maior partido do país nas lexislativas de 2001, aandando o 34,7 por cento dos votos e 20 deputados en 56 lugares. En canto líder da maior bancada parlamentar, Demetris Christofias asumiu o cargo de presidente da asemblea da república.

Nas eleccións municipais realizadas no mesmo ano, os comunistas concorreron en coalición co Partido Democrático e co Movimento dos Sociaisdemocratas, conquistando 24 dos 33 municípios en disputa.

Nas presidenciais de 2003, o AKEL voltou a se integrar nesta fronte eleitoral, á que se xuntaron os ecoloxistas e outros movimentos e organizacións sociais, conseguindo garantir a eleición do presidente cesante, Tassos Papadopoulos.

A pesar da sua forte influencia eleitoral, os comunistas só se integraron no governo a partir de 2003, asumindo catro carteiras nun total de 11 ministerios.

No referendo de Abril de 2004, apelaron ao rexeitamento do deficiente plano da ONU para a reunificación da illa, obxectivo central da loita dos comunistas chipriotas que determinou a decisión tomada no congreso de 1995 de apoiar a adesión do país à Unión Europea.

Nas lexislativas de 2006, o AKEL mantívose como partido mais votado co 32,3 por cento e 18 deputados. Entretanto, no Verán pasado, os comunistas chipriotas romperon coa coalición gubernativa, entregando tres ministerios e a presidencia do parlamento, e decidiron apresentar, pola primeira vez, unha candidatura propia á presidencia da república.

NOVA REFLEXIÓN DO COMPAÑERIRO FIDEL CASTRO: "O QUE ESCRIBÍN O MARTES 19"

Ese martes non houbo noticia internacional fresca. A miña modesta mensaxe ao povo, do luns 18 de febreiro, non tivo dificultade para divulgarse con amplitude. Desde as 11 da mañá comecei a recibir noticias concretas. A noite anterior durmira coma nunca. Tiña a conciencia tranquila e prometérame unhas vacacións. Os días de tensión, esperando a proximidade do 24 de febreiro, deixáronme exhausto.

Non direi hoxe unha palabra de persoas entrañabeis en Cuba e no mundo que de mil formas diferentes expresaron as súas emocións. Recibín igualmente un elevado número de opinións recollidas na rúa con métodos confiabeis, as que case sen excepción, e de forma espontánea, verteron os seus máis profundos sentimentos de solidariedade. Algún día abordarei o tema.

Neste instante adícome ao adversario. Gocei observando a posición embarazosa de todos os candidatos a Presidente de Estados Unidos. Víironse na obriga, un por un, a proclamar as súas inmediatas esixencias a Cuba para non arriscar un só elector. Nin que eu fóra Premio Pulitzer interrogándoos na CNN sobre os máis delicados asuntos políticos e incluso persoais, desde As Vegas, onde reina a lóxica do azar das ruletas de xogo e adonde hai que asistir humildemente se alguén aspira a Presidente.

Medio século de bloqueo parecíalles pouco aos predilectos. Cambio, Cambio, Cambio!, berraban ao unísono.

Estou de acordo, mudanza!, mais en Estados Unidos. Cuba cambiou fai tempo e seguirá o seu rumbo dialéctico. Non voltar xamais ao pasado!, exclama o noso pobo.

¡Anexión, anexión, anexión!, responde o adversario; é o que no fondo pensa cando fala de cambio.

Martí, rompendo o segredo da súa loita silenciosa, denunciou o imperio voraz e expansionista xa descuberto e descrito pola súa xenial intelixencia, máis dun século despois da declaración revolucionaria de independencia das 13 colonias.

Non é o mesmo o fin dunha etapa que o inicio do fin dun sistema insostibel.

De contado as minguadas potencias europeas aliadas a ese sistema proclaman as mesmas esixencias. Ao seu xuízo chegou a hora de danzar coa música da democracia e a liberdade que, desde os tempos de Torquemada, xamais realmente coñeceron. O coloniaxe e o neocoloniaxe de continentes enteiros, de onde extraen enerxía, materias primas e man de obra baratas, descalificanos moralmente.

Un ilustrisimo personaxe español, outrora ministro de Cultura e impecabel socialista, hoxe e desde fai tempo vocero das armas e a guerra, é a síntese da sinrazón pura. Kosova e a declaración unilateral de independencia mállaos neste instante como impertinente pesadelo.

No Iraque e Afganistán seguen morrendo homes de carne e óso con uniformes de Estados Unidos e a OTAN. A lembranza da URSS, desintegrada en parte pola aventura intervencionista no segundo dos dous países, persegue ás europeus coma unha sombra.

Bush-pai postula a McCain como o seu candidato, mentres Bus-fillo, nun país de África -orixe do home onte e continente mártir hoxe- onde ninguén coñece o que fai alí, dixo que a miña mensaxe era o inicio do camiño da liberdade de Cuba, é dicir, a anexión decretada polo seu goberno en voluminoso e enorme texto.

O día antes, pola televisión internacional, mostrábase un grupo de bombardeiros de última xeración realizando manobras espectaculares, con garantía total de que, bombas de calquera tipo, poden ser lanzadas sen que os radares detecten as naves portadoras e nin se considere crime de guerra.

Unha protesta de importantes países relacionábase coa idea imperial de probar un arma, co pretexto de evitar a posibel caída sobre o territorio doutro país dun satélite espía, dos moitos artefactos que con fins militares Estados Unidos situou na órbita do planeta.

Eu pensaba deixar de escribir unha reflexión polo menos en 10 días, pero non tiña dereito a gardar silencio tanto tempo. Hai que abrir lume ideolóxico sobre eles.

Escribín isto ás 3 e 35 p.m. do martes. Onte reviseino e hoxe xoves pola tarde entregareino. Roguei encarecidamente que as miñas reflexións sexan publicadas na páxina 2 ou calquera outra de nosos periódicos, nunca en primeira plana, e facer sínteses sinxelas nos demais medios se son extensas.

Estou enfrascado agora no esforzo por facer constar o meu voto unido en favor da Presidencia da Asemblea Nacional e do novo Consello de Estado, e como facelo.

Dou as grazas aos lectores pola súa paciente espera.

FIDEL CASTRO RUZ [Voltar ao inicio desta nova]

O PCP CONVOCA "MARCHA NACIONAL PELA LIBERDADE E DEMOCRACIA" PARA 1 DE MARZO EN LISBOA

A Marcha «Liberdade e Democracia» realiza-se no próximo dia 1 de Março, em Lisboa. O arranque está marcado para o jardim do Príncipe Real às 14.30 horas, finalizando no Rossio, com um comício onde intervirá o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. A animação musical estará a cargo de Samuel e Manuel Pires da Rocha.

Durante o percurso, está prevista a passagem junto ao Tribunal Constitucional, onde os militantes comunistas serão convidados a exibir o seu cartão do PCP.

As razões que estão na base da convocação da Marcha foram anunciadas por Jerónimo de Sousa numa conferência de imprensa em 17 de Janeiro. Na ocasião, o secretário-geral do Partido lembrou que nos 34 anos que se seguiram à Revolução de Abril «o regime democrático tem sido alvo de um violento ataque em todas as suas componentes – económica, política, social e cultural – caracterizado por um profundo, persistente e sistemático afrontamento aos direitos e liberdades democráticas».

O dirigente comunista relembrou também que a «democracia política está a sofrer ataques inquietantes, com o Governo do PS a enveredar por um caminho perigoso em que se revelam cada vez mais os traços de intolerância e autoritarismo, da repressão do protesto, de policialização da sociedade, de governamentalização da Justiça, de limitações à liberdade de imprensa, de ataques aos trabalhadores e aos seus direitos».

Estes ataques, prosseguiu então, «servem a consolidação do domínio crescente do poder económico sobre todas as esferas da vida política e social e têm como objectivo impedir e reprimir as expressões de descontentamento e luta popular e combater os que, como o PCP, não se conformam e assumem o legítimo direito de contestar as suas políticas e propor alternativas».

Relembramos algumas das mais significativas razões para marchar.

Leis antidemocráticas visam o PCP

Aprovadas a 24 de Abril (!) de 2003 pelo PS, PSD e PP, e inseridas numa suposta «reforma do sistema político», as leis dos Partidos e do Financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais constituem um forte ataque ao regime democrático, visando em primeiro lugar o PCP e a Festa do Avante!.

Com a Lei dos Partidos visa-se a imposição de um modelo único de funcionamento partidário. Logo em 2003, o PCP afirmou tratar-se de uma «inaceitável ingerência na vida interna dos partidos, abusivamente condicionada pela via legal». Numa declaração da Comissão Política de 30 de Abril daquele ano, afirmou-se que a «formatação rígida que se pretende impor em questões como as formas de votação, os procedimentos eleitorais internos ou o universo de órgãos de direcção, a par do retomar de traços de judicialização da vida partidária, constituem uma afronta ao livre prosseguimento da actividade dos partidos, que a Constituição consagra como princípio fundamental».

Com a lei do Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais pretende-se criar dificuldades aos partidos que, como o PCP, vivem sobretudo das suas receitas próprias conseguidas na base do esforço dos seus militantes e organizações. Por outro lado, aumentam as subvenções estatais aos partidos. Também a angariação de fundos na Festa do Avante! e noutras iniciativas políticas do PCP se vê dificultada.

Na fase preparatória do XVII Congresso do PCP, em centenas de assembleias e reuniões, foi aprovada uma moção onde se proclamava que «só aos militantes do PCP – e a mais ninguém – cabe o direito soberano e intransmissível de decidirem como funciona e se organiza o PCP». Nessa moção, aprovada também no próprio Congresso, responsabilizava-se o então Presidente da República, Jorge Sampaio, e aqueles três partidos «pelas consequências para a liberdade de associação e organização política que decorre da aplicação destas leis antidemocráticas e inconstitucionais, com o estado de sítio que instalam e as arbitrariedades a que abrem caminho». E reafirmava-se o compromisso dos comunistas de desenvolver o combate a estas leis, lutando pela sua revogação.

Na sua intervenção sobre a alteração aos Estatutos do Partido, Francisco Lopes não deixou dúvidas: «Que ninguém tenha a ilusão que, mesmo por via legislativa, transformará o PCP num outro partido, dócil, conveniente, submetido ao poder e à ideologia do grande capital que domina a sociedade portuguesa.» «Não nos resignamos face a estas leis antidemocráticas e inconstitucionais.»

A recente suspensão, pelo Tribunal Constitucional, da exigência de prova do número de militantes por parte dos partidos políticos não altera em nada a gravidade destas leis.

Calar a voz ao descontentamento

Ameaçados nos seus salários e direitos, os trabalhadores portugueses sofrem ataques sem precedentes à sua liberdade de organização e luta. Em muitas empresas, o exercício de direitos sindicais é proibido, sem que haja qualquer intervenção das entidades públicas, mesmo quando solicitada.

Nos locais de trabalho, sucedem-se as ilegalidades, as violações de direitos dos trabalhadores, o roubo de bens e toda a espécie de prepotências patronais. Sempre gozando de total impunidade. Mas quando os trabalhadores exercem os seus direitos, as forças policiais têm sido chamadas a intervir a mando do patronato, e em confronto com a lei.

Obedecendo às ordens dos patrões, agentes da autoridade intimidam e identificam trabalhadores, dispersam piquetes de greve com recurso à força, expulsam dirigentes sindicais das empresas onde exercem legalmente a sua actividade. Isto aconteceu, por exemplo, nos CTT de Guimarães, na Scotturb ou na Valorsul.

Também os direitos de associação, reunião e manifestação são cada vez mais postos em causa. Esta semana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção do Sul, João Serpa, foi condenado a uma pena de prisão, convertida depois em multa, por participação em «manifestação ilegal». Na interpelação do Grupo Parlamentar do Partido ao Governo sobre o estado da democracia, realizada em Dezembro, foram denunciados outros casos recentes.

Na Covilhã, a polícia visitou a sede do Sindicato dos Professores para obter informações sobre uma manifestação, tendo contado com o apoio da governadora civil; em Montemor-o-Velho, um dirigente sindical foi incomodado por um agente policial e constituído arguido por participar numa manifestação; junto da Residência Oficial do primeiro-ministro, dois dirigentes do PCP foram constituídos arguidos por entregar um abaixo-assinado. O Governador Civil de Braga, oito meses depois de uma manifestação em Guimarães, mandou a PSP processar criminalmente quatro dirigentes sindicais sob a acusação de terem promovido uma manifestação não autorizada.

Também nas escolas, se procura impedir a natural expressão do descontentamento dos estudantes. Numa escola em Valongo, uma manifestação de estudantes adolescentes deu lugar a uma desproporcionada operação policial, enquanto que a Direcção Regional de Educação de Lisboa ordenou aos professores e funcionários que tomassem parte na desmobilização de lutas estudantis.

Em vários concelhos do País vão crescendo as limitações à liberdade de expressão e de propaganda, com regulamentos inconstitucionais e intromissões abusivas de autoridades no exercício de liberdades fundamentais.

Porta aberta ao poder absoluto

Na sequência de um acordo entre o PS e o PSD, foi recentemente apresentada uma proposta de alteração à lei eleitoral para as autarquias locais. Com essas alterações, ambos os partidos pretendem eliminar a eleição directa das câmaras municipais e garantir, de modo administrativo, uma maioria absoluta a quem detém a presidência, mesmo quando essa não é a vontade expressa pelos eleitores.

Com estas alterações, PS e PSD visam a criação de um sistema assente em dois partidos, o que se traduzirá no esmagamento das forças políticas minoritárias, com o consequente empobrecimento da pluralidade democrática. A composição das câmaras municipais passaria a estar dependente da escolha unipessoal do respectivo presidente (o primeiro candidato da lista mais votada para a Assembleia Municipal), alterável a qualquer momento por vontade desde.

Este caminho, a ser seguido, traduzir-se-ia num prejuízo do funcionamento colegial dos órgãos autárquicos, na redução do nível de fiscalização democrática e na ampliação da margem para uma gestão menos transparente.

A 28 de Novembro de 2007, o PCP condenou o acordo entre PS e PSD para revisão das leis eleitorais. Desde que o projecto foi entregue, outras vozes se juntaram à rejeição destas alterações, nomeadamente a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias. Em preparação está também a revisão das leis eleitorais para a Assembleia da República. [Voltar ao inicio desta nova]


FOLGA XERAL EN EUSKADI

Decenas de miles de persoas secundaron onte a xornada de mobilización e folga xeral contra o estado de excepción no País Vasco

A esquerda abertzale lanzou o domingo pasado unha convocatoria que tivo como efecto inmediato a detención de catorce representantes políticos, dos cales once ingresaban en prisión poucas horas antes de que en Euskal Herria comezase unha xornada de folga xeral. Á vista do contexto político da xornada movilizadora vivida onte, non é esaxerado afirmar que a esquerda abertzale logrou dar un reflexo importante á súa protesta. Nunha situación de máxima excepcionalidade para o País Vasco, en que cada xesto político pode dar lugar a graves consecuencias penais, a primeira consideración que cabe realizar é que a masa crítica independentista que existe nese país está activa e disposta a mostrarse na rúa. Onte, miles de cidadáns e de cidadás secundaron o paro, e apoiaron as manifestacións impulsadas desde o ámbito sindical, para dicir «stop» a unha ofensiva estatal que trata de condicionar o cambio político en Euskal Herria.

Gara.- Unha infinidade de comercios de pobos e cidades da xeografía vasca amenceron coas súas persianas pechadas e foron centenares as empresas que pararon a súa produción. Facultades e institutos tiveron unha baixa asistencia de estudantes e profesores; e exemplares de medios de comunicación como GARA ou "Berria" non tiveron a súa habitual presenza nos quioscos.

Foron miles e miles os traballadores que cesaron no seu labor diario, achegando así o seu gran de area na denuncia do "estado de excepción" que padece Euskal Herria. Unha excepcionalidade que se traduciu na xornada de onte en máis dunha vintena de arrestados e máis de 25 persoas feridas polas forzas policiais.

Nunha época na que o independentismo vasco sofre un particular rosario represivo, a esquerda abertzale demostrou a súa capacidade de facer fronte a todo tipo de impedimentos, convertendo a de onte nunha as convocatorias máis secundadas nos últimos anos. Así quedou constatada nas mobilizacións rexistradas pola tarde, onde recordaron a Lakua, con gran ironía, que todo un Goberno non sacou recentemente a máis de 14.000 persoas á rúa -facendo referencia á marcha realizada en Bilbo en denuncia do "caso Atutxa"-. Agregaron ata que esa cifra conséguea a esquerda abertzale "nun fin de semana".

Donosti

Na manifestación celebrada ao mediodía na capital guipuscoana, o secretario xeral de LAB, Rafa Díez Usabiaga, tomou a palabra con obxecto de mostrar o seu rexeitamento á escalada represiva dos últimos tempos. E aínda que esta estratexia pretenda ser "unha demostración de forza", o líder sindical entende que o que o PSOE está deixando en evidencia é que "está enfermo".

Rafa Díez fixo fincapé en que o Estado español ten "unha enfermidade con Euskal Herria" e asegurou que con actuacións represivas como as dos últimos tempos demostran a "debilidade democrática para abordar o conflito político en termos estritamente democráticos".

Detallou que as ilegalizacións, as torturas e as detencións masivas son os ingredientes da "terapia" utilizada pola formación de Zapatero. Unha estratexia que, a xuízo do secretario xeral de LAB, "non deixa futuro algún para este país".

Díez Usabiaga, que compareceu momentos antes do inicio da manifestación de Donostia na que se congregaron máis de 4.000 persoas, congratulouse da "importante" resposta obtida e reiterou que a sociedade vasca "está dicindo con claridade `non' a este estado de excepción encuberto".

Sinalou que o desexo da cidadanía de Euskal Herria baséase na "superación de todas as violencias", polo que avogou, con contundencia, pola constitución dun marco democrático que respecte a Euskal Herria como nación, así como a vontade das súas cuidadanos en todos os seus territorios. "Esa é a terapia política para construír un futuro democrático e de superación de conflito", apostilou.

Positivo, amplo e desigual

Horas máis tarde e en Bilbao, o histórico militante independentista Tasio Erkizia alzaba a voz para afirmar que a esquerda abertzale non pide "a independencia e o socialismo para mañá", senón unha saída democrática ao conflito que padece Euskal Herria. "Pedimos o dereito a vivir e pensar como nación", manifestou.

Erkizia detallou que o seguimento da xornada de onte foi "positivo, amplo e desigual, pero importante", e sinalou que serviu para dicir "stop á represión". Unha estratexia, a dos estados, que, segundo Erkizia, "aínda que xera sufrimento non vai deter a este pobo".

Tras as declaracións do histórico militante, preto de 3.000 persoas marcharon rumbo a Sabin Etxea, onde os manifestantes dirixíronse a aqueles que durante esta semana intentaron "ridiculizar" a convocatoria de folga, en clara referencia a PNV, EA, Aralar e Nafarroa Bai, indicándolles que "por encima de siglas e intereses partidistas", a convocato- ria foi reflexo da "dignidade dun pobo".

Nese sentido, preguntáronse por que non secundaron estas formacións a convocatoria de onte, e mostraron as súas dúbidas ao redor de se a negativa responde ao "desacordo coa convocatoria ou a que a estratexia represiva beneficia os seus intereses partidistas".

Para finalizar a mobilización, recordaron a todos os asistentes que a loita en favor da independencia "nunca foi fácil en Euskal Herria" e destacaron que, aínda que se percibe un futuro incerto, a esquerda abertzale "non cesará no seu labor político". Detallaron ademais que terán "a man tendida en favor dun marco democrático e o puño pechado para denunciar todos os ataques".

Askatasuna, pola súa banda, subliñou que "por encima de todos os obstáculos" miles de persoas alzaron a súa voz para "dicir ¡xa abonda!". Apuntou que a aposta represiva tivo a súa resposta na rúas, empresas e facultades, á vez que afirmou que o de onte foi "un paso importante na construción do muro contra a represión".

Da árbore que oculta o bosque ou o intento de negar o reflexo social dunha "folga política

(Editorial de Gara)

A esquerda abertzale lanzou o domingo pasado unha convocatoria que tivo como efecto inmediato a detención de catorce representantes políticos, dos cales 11 ingresaban en prisión poucas horas antes de que en Euskal Herria comezase unha xornada de folga xeral. Á vista do contexto político da xornada movilizadora vivida onte, non é esaxerado afirmar que a esquerda abertzale logrou dar un reflexo importante á súa protesta. Nunha situación de máxima excepcionalidade para Euskal Herria, en que cada xesto político pode dar lugar a graves consecuencias penais, a primeira consideración que cabe realizar é que a masa crítica independentista que existe neste país está activa e disposta a mostrarse na rúa. Onte, miles de cidadáns e de cidadás secundaron o paro, e apoiaron as manifestacións impulsadas desde o ámbito sindical, para dicir «stop» a unha ofensiva estatal que trata de condicionar o cambio político en Euskal Herria.

A folga xeral non tivo igual reflexo en todos os sectores e todas as zonas, pero alterou a viva cotiá... e a axenda de medios e políticos. Porque este país non se levanta todos os xoves con cortes de estradas, interrupcións de servizos de proximidade, talleres e comercios pechados, menos tráfico nos centros urbanos. O tratar de obviar ese feito, perdéndose como fixo onte o conselleiro Joseba Azkarraga e algún representante da patronal en disquisiciones sobre tantos por cento de seguimento da folga, roza o patetismo político. Por moito que, afectados dunha especie de síndrome «Urdaci», desde Lakua e os medios de comunicación públicos insistísese nun retrato aséptico da «normalidade», o certo é que o 14-F non foi un día laboral máis. Porque si, señor Azkarraga, a de onte foi unha xornada de folga «política», e por motivos políticos mobilizáronse miles de traballadores e traballadoras que teñen pleno dereito a ser, participar e actuar en clave política.

Tras esas valoracións oficiais da folga asoma, de partida, unha actitude elitista da actividade pública, que busca excluír ao cidadán do día a día político para limitar a súa acción política a dar un voto cada catro anos. E asoman máis cousas. Entre elas, o afán de ocultar que boa parte dos cidadáns e cidadás que exerceron lexitimamente o seu dereito á folga deberon facelo, ademais, xogándose o tipo. Moitos deles víronse sometidas á presión constante da Ertzaintza, e así se deduce desa vintena de detencións.

O conselleiro debería aclarar á cidadanía vasca se o dereito á folga, un dereito universal, segue vixente neste país ou se o tripartito derrogouno pola súa conta e risco a fin de utilizar todos os medios coercitivos de que dispón para impedir a un sector político que exprese o seu rexeitamento cara a unha política de ilegalizacións que, polo menos en teoría, é rehusada por Lakua.

A evidente desproporción entre os medios que emprega o executivo Ibarretxe para oporse ao Estado e os que utiliza para secundar ao Estado na súa ofensiva contra a esquerda abertzale faise aínda máis patente ante xornadas como a vivida onte, cando se detén a persoas por encadearse a un bidón nunha estrada, colgarse da ponte de Galindo ou participar en piquetes informativos. De xeito evidente, a de onte foi unha xornada de reacción cidadá, de resposta social animada desde un sector político que nun tempo marca, e dispondo de moito menos medios que os que utilizan as administracións públicas, foi capaz de demostrar que o 14-F foi, canto menos, un xoves moi diferente.

A folga que non existiu vírona os cidadáns nos polígonos industriais, nas pequenas localidades e nos centros das cidades; a folga que non existiu levou a tomar partido a funcionarios, pero tamén a xogadores de fútbol, a comerciantes, e os seus efectos alcanzaron ata a programas coñecidos de ETB. Co vivido onte é difícil de soster que a xornada de protesta non serviu para canalizar unha resposta ampla, como é difícil de ocultar que, ademais de reflectir o malestar da esquerda abertzale, o rexeitamento ao «estado de excepción» exprésase en sectores e ambientes ben diversos.

Cara ao 9-M, e máis aló

Como é sabido, tras unha xornada de folga xeral ábrese o capítulo dedicado ás capitalizaciones, o capítulo da xestión do resultado da protesta. De partida, salta á vista que esta protesta, que segue a outras moitas mobilizacións, proxectou a unha esquerda abertzale que non parece ancorada na fatalidade, senón máis ben decidida a seguir facendo política, por difícil que sexa, para que se habilite un escenario democrático.

Polo demais, o compromiso militante e a forte presenza das xentes abertzales e de esquerda en todo Euskal Herria son dous factores que, diga o que diga a propaganda oficial, descolocan e inquietan tanto ao Estado como aos sectores máis acomodaticios do autonomismo. Máxime cando a mobilización social pode relanzar á esquerda abertzale nun contexto electoral no que no seu obxectivo non ocultado é lograr o máximo de votos independentistas o 9-M.

[Voltar ao inicio desta nova]

E QUÉ, BOTÁMONOS Á RÚA?

Chegou a noticia que non desexabamos escoitar. A suspensión de actividades de EHAK e ANV. A nova que esperabamos como un executado espera diante dun pelotón de fusilamiento. O cheque político que asegura máis anos de sufrimento, que nos mergulla na ilegalidade aos partidos independentistas e que constriñe tanto o corpo democrático do sistema político que este morre abafado. De democracia vixiada a democracia encarcerada. De novo, unha viaxe aos tempos da censura, da falta de liberdade de expresión ou de liberdade política para elixir… Era o réxime franquista. A España unha, grande e libre. ANV era ilegal e o PSOE defendía o dereito de autodeterminación…

A historia está chea de exemplos de movementos progresistas que ao non se converter en revolucionarios perden a oportunidade histórica da mudanza política e somerxen aos novos sistemas en reaccionarios. A transición española é un exemplo do cancro que devorou a todas as forzas políticas que apoiaron a fórmula de mudar algo para que nada mude: PSOE, PNV, IU son cadáveres baleirados pola aperta ao franquismo. O estado impuxo as súas regras. España debe ser unha, grande e libre para quen acepte estes principios. E na súa defensa e consecución, o poder executivo, xudicial e lexislativo son un e trino. A Santísima Trindade feita carne.

Xa sabemos que o fanatismo e a sinrazón campa polos nosos vastos cerebros bascos, que o noso obxectivo non é outro que o de rachar a convivencia dos homes e mulleres do País Vasco. Dio o Concello do meu pobo, que se jacta de continuar aprofundando nos valores da paz e a tolerancia, na lembranza e respecto permanente ás vítimas do terrorismo. E segue gardando un respectuoso silencio sobre as vítimas dos fascistas, que en 1936 masacraron a povoación e reduciu a entullo a cidade.

En tempos de Franco, a democracia era en voz baixa, cousa de todos e todas. Hoxe en día, a democracia é cousa de moitos algúns. Algúns que viven do conto, algúns que contan os contos, algúns que negocian destrución permanente, algúns que compran trens e avións de alta velocidade, algúns que venden armas ou sufrimento segundo o mellor ofertante do momento, algúns que se uniforman en nome de… E todos cos seus propios altofalantes, liberdade de prensa chámano, aínda que sexan catro empresas quen xestionen o negocio do berro demócrata que chega ata os ceos. Mentres, a maioría silenciosa cala e atende os ruxerruxes de lixo televisiva coma se lles fose a vida naquilo. E o triste é que así perden a vida e consumen os anos.

A diferenza entre a maioría silenciosa dos tempos de Franco e a actual reside na súa actitude. Antes esperta diante do engano evidente, agora somatizada diante da evidencia do engano.

Tal vez xa que logo, ficamos os poucos dos outros, uns poucos que protestan e manteñen a utopía dun futuro mellor, uns poucos que se manifestan en contra das guerras, uns poucos os que avogan por un modo de vida máis ecolóxico, uns poucos que cooperan en contra da desigualdade económica no mundo, uns poucos que se opoñen a infraestruturas que condenan a morte o planeta, uns poucos que loitan por salvar os acenos de identidade dos pobos indíxenas dos cinco continentes. Todos eses poucos, mellor calalos. Esíxeo o estado de dereito imposto e os valores de paz e tolerancias vixentes.

En tempos de Franco, algúns e algunhas utópicas berrabámolo á carreira. Había que correr para non ser detido. Agora non acontece acaso o mesmo? Naquel entón, ninguén reivindicaba a democracia. Seguramente porque o réxime se autoproclamaba demócrata. Democracia orgánica, chamábana. Xa que logo, berrabamos «Askatasuna», «Independentzia», «Amnistía», que eran as esencias libertadoras. Liberdade para elixir, nun país propio, sen presos políticos.

Hoxe en día, a falta de liberdades democráticas, de diálogo político e de tolerancia disfrazáronse de estado de dereito. Deteñente e encarcelante con máis facilidade e lixeireza que nos mismísimos tempos de Franco. Se non, comparen as condeas por facer unha pintada ou romper os cristais dunha entidade bancaria en tempos de Franco e as de hoxe en día. Iso sen contar a viaxe á capital do reino e a máis que probabel gornición de sopapos que te endiñan polo camiño. Naqueles tempos a ración de hostias era a mesma. Dábanchas aquí e curábalas en Martutene, Iruñea, Nanclares ou Basauri. Hoxe en día cúralas en Madrid reposte delas en Extremadura ou Andalucía.

Entón tiñamos algúns partidos aceptados e outros na ilegalidade. Non avanzamos demasiado. E para colmo a regresión sen tapuxos comezou. Batasuna, primeiro. EHAK e ANV agora. Que partido será o seguinte? O espazo do debate político vaise reducindo e xa Ibarretxe é supersospeitoso.

Poren, a autenticidade, a identidade do ser, sempre se atopa na acción política, nunca nos discursos. Máis alá das palabras, hoxe son días nos que nos toca á cidadanía saír á rúa a seguir correndo, a seguir berrando, a seguir sorindo, porque as detencións e o cárcere son a esperanza do cámbio. Seguiremos avanzando e a mañá vén axiña.

Tomás Karrera Juarros [Voltar ao inicio desta nova]

O CASO DOS CINCO HEROES CUBANOS. DE ONDE VÉN E A ONDE VAI

por Roberto González Sehwerert * 6 de febreiro de 2008

A mellor maneira de entendelo sería ordenar cronoloxicamente os acontecementos máis importantes do proceso de apelación a partir do seu comezo, con algún comentario adicional a maneira de explicación.

Cando comezou o proceso de apelación?

O primeiro paso do proceso apelativo prodúcese durante o mes de Decembro de 2001. Os cinco foron sentenciados pola xuíza federal Joan A. Lenard, quen celebrara o xuízo, na Corte Federal do Distrito Sur da Florida, na cidade de Miami. As Regras de Apelación establecen que para dar comezo a un proceso apelativo contra a sentenza ditada por un xuíz federal de Distrito débese apresentar, diante da propia corte onde tivo lugar o xuízo, unha Notificación de Apelación. O prazo para apresentar esta notificación é, dez días posteriores á data de ditada a sentenza e non é necesaria unha argumentación de razóns, é suficiente coa clara manifestación de inconformidad do sentenciado. Fai 5 anos con 7 meses comezou o proceso de apelación contra as sentenzas impostas aos cinco.

Que corte debe resolvelo?

Atendendo ao ordenamento da administración de xustiza nos Estados Unidos corresponde ás cortes de “circuito” revisar os procesos celebrados nas cortes de distrito, de tal forma a corte de apelacions do Onceno Circuíto de Atlanta, pola división xeográfica do sistema xudicial, é a encargada da revisión dos asuntos tramitados na corte federal do distrito sur da Florida ao ter baixo a súa xurisdición apelativa os procesos tramitados nas cortes federais dos estados de Xeorxia, Alabama e Florida.

Unha vez recibida a documentación na corte de apelacions de Atlanta foi constituído o panel de tres xuíces integrado polo señor Stanley Francis Birch, Jr., designado xuíz federal polo presidente George Busch no ano 1990 quen se desempeña como xuíz do Onceno Circuíto, a xuíza Phyllis A. Kravitch, instituida xuíza federal en 1979 polo presidente Carter e tamén xuíza do Onceno Circuíto. Completou o panel o xuíz James L. Oakes, convidado a este caso aínda que se desempeña como xuíz no Segundo Circuito de apelacions. É práctica frecuente o convite a xuíces experimentados doutros circuítos para integrar paneis no onceno, este é o caso do Sr. Oakes.

Estes tres foron os xuíces federais de apelación designados para revisar as alegadas violacións da lei no proceso seguido na corte de Miami na sala da xuíza federal do Distrito Sur da Florida Joan A. Lenard.

Razóns para apelar

Unha vez constituído, o panel estableceu períodos de tempo para que a defensa presentase os seus escritos de apelación e o goberno os respondese.

Neste momento tivo lugar unha das tantas manobras do goberno norteamericano para poñer obstáculos á defensa dos cinco. Sen ningunha xustificación, co pretexto da ilegal invasión a Iraq, os acusados, que se atopaban en cárceres distintas e afastadas entre si, foron levados a celas de confinamento solitario alegando unha vez mais a levada e traída protección da seguridade nacional, coma se fose posible que a partir das prisións e logo de cinco anos de arresto os acusados puidesen cooperar coas forzas da resistencia iraquiana. Baixo unha disposición especial relacionada coa defensa foron levados a celas de castigo en confinamento solitario cada un na súa prisión anunciándolles que esta medida se establecía polo período dun ano prorrogabel en anos sucesivos indefinidamente. Prohibíaselles a comunicación cos seus avogados, cos seus familiares e cos funcionarios consulares de Cuba nos Estados Unidos. A medida foi tomada no preciso momento en que os avogados estaban perfilando os seus escritos e intercambiando criterios cos seus representados. A inmediata reacción da solidariedade dentro e fóra dos Estados Unidos logrou que esta situación se estendese soamente polo período dun mes.

O panel tivo entón coñecemento dos motivos legais da apelación, baseado nas violacións da lei cometidas polo goberno e a corte durante a celebración do xuízo en Miami. Cada un dos argumentos merecería un extenso análises, pero en aras do espazo resúmense da seguinte forma.

1) Erro da xuíza ao celebrar o xuízo cun xurado seleccionado na comunidade de Miami en violación da Sexta Emenda da Constitución dos Estados Unidos. A emenda establece que todo acusado ten o dereito a ser xulgado por un xurado imparcial. A imparcialidade defínese como a ausencia de prexuízos dos posibles membros do xurado para o acusado co elemento adicional de que non exista sobre o xurado ningunha influencia externa. A partir do comezo do proceso os avogados solicitaron cambiar a sede do xuízo e seleccionar un xurado nunha cidade próxima pero distinta a Miami no que fai a fortes opinións adversas en temas relacionados con Cuba agregándose unha prensa extremadamente hostil contra os cinco que podían afectar a imparcialidade pola súa influenza sobre os membros do xurado. A pesar da evidencia presentaba en soporte a esta solicitude a xuíza rexeitou a petición dos avogados da defensa.

2) Mala conduta dos representantes do goberno – enténdase fiscais- durante a presentación do seu caso diante do xurado xa que dirixiron a súa actuación fundamentalmente a acender os sentimentos políticos do xurado e atizoar os prexuízos da comunidade contra os acusados, facendo comentarios indebidos e representando incorrectamente e de maneira intencional os feitos e as evidencias presentadas no proceso, indicándolle aos membros do xurado que era o seu deber patriótico condenar aos acusados independentemente do que mostrase a evidencia e das condenas que se impuxesen.

3) Insuficiencia de evidencias para declarar culpable do delito de conspiración para cometer asasinato en primeiro grao ao acusado Gerardo Hernández Nordelo. Este cargo relaciónase co derrubamento de dúas avionetas da organización Irmáns ao Rescate despois de repetidas violacións do espazo aéreo de Cuba desde 1994 ata Febreiro de 1996 interferindo as comunicacións das torres de tráfico aéreo coa aviación comercial que entraba e saía de Cuba nos momentos de aterraxe e despegue das aeronaves. Amais disto, durante os seus voos a moi baixa altura sobre lugares céntricos da capital cubana lanzaban obxectos desde o aire en violación das normas de aviación. Despois de anunciar o xefe da organización que repetiría a súa Acción ilegal o día 24 de febreiro de 1996, o goberno cubano advertiu publicamente a súa decisión de poñer fin a estes actos violatorios do seu espazo aéreo.

O goberno dos Estados Unidos recibiu mediante nota diplomática a notificación da decisión do goberno de Cuba e non impediu, como era o seu deber, que desde territorio dese país despegaran tres avións con propósitos ilegais coñecidos. O goberno de Cuba en exercicio da soberanía sobre o seu territorio derrubuou aos dous avións que penetraron ao seu territorio. O pilotado polo sr. José Basulto non foi derrubado pois mantívose no límite das augas internacionais e cubanas tomando rumbo norte inmediatamente despois que foron derrubados os outros dous avións. Se ben é certo que dentro das tarefas de Gerardo Hernández estaba a de vixiar as accións deste grupo terrorista, a evidencia demostrou claramente que non ten ningunha relación coa decisión do goberno de Cuba e moito menos conspirou con este para dar morte a persoa algunha en augas internacionais, como require o delito. Os propios representantes do goberno recoñeceron, nunha moción de emerxencia dirixida á corte de Atlanta co propósito de modificar as instrucións da xuíza ao xurado sobre os elementos do delito, de acordo á lei e os precedentes xudiciais, ao expresarse no seu escrito.."

Que á luz da evidencia presentada impónsenos un obstáculo insuperable que pode derivar na absolución do acusado". Relacionado con este cargo, tamén se esta apelando a falta de xurisdición da corte para xulgar este feito á luz da Lei de Inmunidade de Soberanía Estranxeira, que non permite xulgar nese país a acción do goberno dun estado soberano, como é o caso do derrubamaento das avionetas por parte da forza aérea cubana en exercicio dun acto de soberanía en defensa do seu espazo aéreo, como demostra a evidencia.

4) Insuficiencia de evidencia para sancionar aos acusados Gerardo Hernández, Ramón Labañino e Antonio Guerrero como autores do delito de conspirar para transmitir a Cuba información relacionada coa defensa nacional dos Estados Unidos. As declaracións das testemuñas presentados no xuízo pola fiscalía e pola defensa, coinciden en que non hai por parte de Cuba solicitude algunha de procura de información de defensa nacional, non hai ningunha acción de algún dos acusados que os leve a unha posición onde poidan obtela e non se lles atopou ningunha información desa clasificación. Segundo os testemuños de especialistas en intelixencia toda a información obtida e solicitada é de carácter público polo que non tipifica o delicto de conspiración para cometer espionaxe.

As instrucións impartidas pola xuíza Lenard ao xurado expoñen que para que se cometa este delito deben darse os seguintes elementos:

a. A información involucrada debe estar relacionada coa defensa nacional.

b. Información de defensa nacional é aquela sobre a que o goberno fai especiais esforzos para a protexer do descubrimento público.

c. Que o acusado actuou coa intención ou con motivo para crer que a información podería danar aos Estados Unidos ou dar vantaxe a outra nación sobre os Estados Unidos.

d. O goberno debe probar que tiña especialmente protexida a información involucrada. e. Se a información foi feita pública e se atopase en fontes legalmente dispoñibeis ao público en xeral non esta relacionada coa defensa nacional.

f. Cando as fontes de información son legalmente dispoñibeis ao público e os Estados Unidos non fixeron esforzos para protexer esa información esta non se relaciona coa defensa nacional.

Non obstante o xurado declarounos culpabeis ignorando o peso da evidencia e as disposicións da lei.

5) Aplicación ilegal ao caso dunha lexislación especial para procesos que conteñan información de seguridade nacional. A solicitude do goberno foi aprobada pola corte a partir do comezo do proceso. Refírese á Lei de Procedemento de Información Clasificada coñecida como CIPA polas súas siglas en ingles, (Classified Information Procedures Act). Puxo en poder do goberno toda a evidencia limitando o acceso dos avogados á mesma durante a fase de preparación de xuízo. Prohibiu aos avogados, mediante unha orde protectiva do corte, intercambiar criterios sobre a evidencia á que cada letrado tiña acceso autorizado polo goberno.

Os avogados para participar no xuízo necesitaban o visto e prace do goberno. Ramón Labañino permaneceu sen avogado durante 8 meses; Eric Cohen, quen fora designado pola corte desde setembro de 1998 para o seu defensa, en maio de de 1999 non recibira autorización polo goberno para acceder á evidencia o cal provocou a súa solicitude de renuncia ao caso mediante escrito datado o día 20 dese propio mes. A súa renuncia foi admitida pola corte e saíu do caso sen ver unha soa evidencia do proceso. Meses máis tarde, en novembro, o goberno recoñeceu que en toda a documentación do caso non existía unha soa evidencia ocupada aos acusados que estivese relacionada coa seguridade nacional. A aplicación deste procedemento foi unha manobra do goberno para influír, na corte primeiro e diante do xurado despois, no sentido de que se estaba tratando un caso relacionado con actividades de espionaxe.

6) Indebida denegación por parte do corte, diante da solicitude da defensa de instruír ao xurado sobre a doutrina legal de xustificación e necesidade. Isto refírese a que os avogados defensores no momento oportuno pretenderon demostrar diante do xurado que os cinco estaban nos Estados Unidos como consecuencia das accións terroristas cometidas contra Cuba e as mortes, lesións e danos materiais que estas causaron, unido á falta de acción das autoridades dos Estados Unidos para poñer fin a estas actitudes delituosas, baixo o Acta de Neutralidade, disposición legal dese pais que prohibe e sanciona os que desde territorio norteamericano planifiquen organicen ou executen algunha acción contra outro país ao cal non se lle declarou oficialmente a guerra. Esta doutrina implica que o acusado ten ao seu cargo presentar ao xurado as probas que demostren a alegada xustificación ou necesidade de seu actuar. A xuíza negou a partir do comezo do proceso a posibilidade á defensa para apresentar as súas probas e ao final non instruiu ao xurado para que avaliase o caso ao aveiro desta doutrina de dereito.

7) Erro na aplicación das guías de sentenza. A xuíza, no momento de ditar a sentencia, ignorou as pautas federais para a imposición de sentencia impoñendo as condenas máis altas sen estar legalmente autorizada para iso. Como exemplo, na condena para o delicto de conspiración para cometer espionaxe condeou a prisión perpetua, que é a pena que corresponde a quen obtén a información relativa á defensa nacional, a transmite ao goberno estranxeiro e lle causa un serio dano aos Estados Unidos. Impuxo estas desproporcionadas condenas a pesar de que a evidencia aceptada en corte e as declaracións dos especialistas expoñen que non hai involucrada no caso ningunha información de defensa nacional.

8) Obtención por parte do goberno de evidencia antes do arresto, violando as disposicións da lei mediante rexistros ilegais non autorizados nos domicilios dos acusados. A xuíza denegou as mocións apresentadas pola defensa para suprimir esa evidencia.

9) Durante a selección do xurado o goberno utilizou un patrón racial para que eliminase posibles membros do mesmo pola soa condición de ser negros. A xuíza denegou as mocións da defensa para impedir que o goberno continuase esa práctica ilegal coñecida como Violación Batson en referencia a un precedente xudicial establecido nun proceso anterior.

Decisión do tribunal

Despois de celebrar unha vista de argumentación oral o día 10 de Marzo do ano 2004, onde as partes responderon ás preguntas dos xuíces sobre os temas principais da apelación e estes, revisar a evidencia e documentación do caso, o panel ditou sentenza, que foi publicada o día 9 de Agosto de 2005. Nesta decisión soamente responderon ao primeiro dos elementos apresentado pola defensa, o relacionado coa sede ou lugar onde se celebrou o proceso.

Nela expresan:

Que os fortes prexuízos da comunidade de Miami contra Fidel Castro, o goberno de Cuba e os seus axentes, a publicidade arredor do xuízo e outros eventos da comunidade (o caso de Elián González) combináronse de maneira tal, que criaron unha situación onde fose imposibel para aos acusados recibir un xuízo xusto e imparcial. Por tal motivo revocan as condeas e envían o caso para novo xuízo.

Segundo a opinión dos xuíces, o proceso celebrouse baixo o que eles chamaron, unha tormenta perfecta conformada polos prexuízos da comunidade contra os acusados, a forte publicidade antes e durante o xuízo e as manipulacións do goberno e algunha das súas testemuñas con expresións indebidas diante do xurado co claro obxectivo de reanimar eses prexuízos. Recoñecen ademais que os avogados presentaron suficiente evidencia nas súas solicitudes para que o xuízo fose cambiado de sede polo cal debeu outorgarse por parte da xuíza a súa solicitude de traslado a outro lugar.

En adición alegan que tomando en consideración que revocan as condeas e dispoñen novo xuízo, non resolverán as demais cuestións expostas na apelación.

En resumo, de todas as cuestións expostas pola defensa dos cinco, o panel de tres xuíces decidiu soamente sobre a relacionada coa sede do xuízo que era a principal solicitude ao tratarse dunha violación constitucional.

Unha apelación excepcional

De acordo ás Regras Federais do Procedemento Criminal nos Estados Unidos, a revisión da decisión do panel de apelacions non é favorecida e en consecuencia esta debeu ser acollida polas partes, enviando o expedente novamente á corte de Miami para celebrar un novo xuízo nunha sede onde non existisen as condicións de hostilidade contra os acusados, que concorren nesa cidade. Debeu respectarse o mandato dos xuíces.

Non obstante o anterior, a oficina do Fiscal Xeral dos Estados Unidos dirixiu unha solicitude de reaudiencia excepcional ao pleno de xuíces da corte de apelacions de Atlanta para que fose reanalizada a decisión do panel. O pleno intégrano un total de doce xuíces.

Ao se cumprir un ano exacto de terse revogado as condeas, o 9 de agosto do 2006, o pleno de xuíces da corte de apelacions de Atlanta, por decisión maioritaria de 10 contra 2, deixou sen efecto a disposición dos tres xuíces federais designados para ventilar a apelación e dispuxo que as actuacións voltasen a estes para que decidisen sobre as cuestións que non foran resoltas o 9 de agosto de 2005.

A pesares da inconformidad dos acusados con esta decisión non é posibel discutila nestes momentos diante da Corte Suprema dos Estados Unidos pois as regras procesais establecen que mentres fiquen cuestións pendentes na corte de apelaciones de circuíto non se pode levar un asunto perante aquela.

Conclusión: Toda a documentación regresou a mans de Birch, Kravitch e Oakes para que diriman as cuestións pendentes na apelación, que en definitiva son, todas as expostas nos escritos orixinais menos a relacionada co cambio de sede.

Consecuencia: Novos escritos da defensa e dos representantes do goberno dirixidos ao panel, defendendo cada un as súas posicións e o sinalamento dunha nova vista de argumentación oral para o pasado 20 de agosto de2007.

Por outra banda, o paso de tempo determinou a xubilación do xuíz Oakes e no seu lugar foi designado o xuíz William H. Prior Jr., xuíz activo do circuíto de apelacions de Atlanta quen completa o panel.

Que pasou o día 20?

Unha vista de argumentación oral, é mais en beneficio dos xuíces que dos contendentes no proceso. Aínda que os representantes legais da acusación e goberno pretenderon expoñer os seus puntos de vista fundamentais, os xuíces decidiron que aspectos de cada tema desexaban tratar co obxectivo de aclarar as súas dúbidas e tomar posicións como xulgadores despois de ter lido e estudado as razóns expostas polos avogados nos seus respectivos escritos.

Neste sentido, os xuíces resolveron que os elementos a discutir perante eles ese día fosen, en primeiro lugar, o relacionado coa mala conduta do goberno durante o xuízo e posteriormente os relacionados coa falta de evidencias para as condeas nos cargos de conspiración para cometer asasinato e para cometer espionaxe. Así mesmo ordenaron ao goberno apresentar á corte nun prazo de 15 días os documentos selados baixo as disposicións de CIPA aos cales a defensa non tivo acceso a partir do comezo do proceso.

Cada parte contou con 30 minutos para argumentar.

Foi unha tarefa difícil para os expositores. Fronte a eles, un reloxo indicaba o paso do implacabel tempo e foi cambiando de cor. Verde ao comezo, amarelo perto do final e vermello unha vez esgotado. Os xuíces interrompían aos avogados en calquera momento facendo calquera pregunta sobre calquera dos aspectos legais da apelación ou as evidencias do caso e a súa interpretación. En ocasions, preguntaron como o catedrático ao alumno, por momentos usaron a ironía nalgún comentario reflexivo como lanzado ao aire e tamén, asumindo o papel de avogados do diaño, foron incisivos con calquera das partes sen que nada disto signifique un indicativo da decisión que tomasen despois.

Un detalle significativo e importante marcou esta vista de argumentación oral. Máis de setenta observadores internacionais e dos propios Estados Unidos, convocados pola campaña de solidariedade cos cinco, asistiron á audiencia para escoitar de primeira man os argumentos de ambas as dúas partes. Representantes de organizacións internacionais de avogados, deputados latinos, expertos europeus e doutras latitudes e dirixentes de organizacións de solidariedade cos acusados foron testemuñas da falta de resposta da fiscal asistente dos Estados Unidos, Sra. Caroline Heck Miller diante das preguntas dos xuíces relacionadas coa falta de evidencia nos cargos principais polos que foron sancionados os cinco. Ficou claramente evidenciado para todos que non existen evidencias que xustifiquen unha acusación de conspiración para asasinar e que en toda a documentación do proceso non existe apenas unha acción que indique a intención de obter unha información relacionada coa defensa nacional dos Estados Unidos durante a permanencia dos acusados nese país.

Unha vez terminado o exercicio intelectual non houbo decisións. É cuestión de esperar e a lei federal non establece termos para que os xuíces emitan o seu fallo. Calquera ten dereito a crer que xa son demasiados os anos de degradante encerramento para facer xustiza. Por outra banda, dous membros deste panel (Birch e Kravitch) demostráronnos na súa anterior sentenza que están comprometidos co dereito cando revocaron as condeas ao decatarse da violación constitucional cometida contra os cinco ao celebrar o xuízo en Miami e posteriormente opuxeronse vigorosamente, aínda en minoría, á inxusta decisión maioritaria do pleno.

Debatémonos entre dúas ideas de resistencia e esperanza expresadas por dous dos nosos irmáns nos seus alegatos de defensa durante as audiencias onde se lles impuxeron as crueis condenas que estamos apelando.

Unha, de Rene, …" E mentres estes sórdidos anos se van facendo historia e tras unha montaña de argumentos, mocións e tecnicismos, se vai enterrando unha historia de chantaxes, abusos de poder e o mais absoluto desprezo a tan ponderado sistema de xustiza, para pulíla e darlle un brilo que nunca tivo, nós seguiremos apelando aos valores de Washington, Jefferson e Lincoln e á vocación pola verdade do pobo norteamericano con toda a paciencia, a fe e a carraxe que nos pode infundir o crime de ser dignos".

A outra, de Gerardo…"Confío en que se non é neste, nalgún outro nivel do sistema, la razón e a xustiza prevalecerán por riba dos prexuízos políticos e os desexos de vinganza e se comprendera que non fixemos ningún dano a este país que mereza semellante condea. Pero se así non fose, permitiríame repetir as palabras dun dos mais grandes patriotas desta nación, Nathan Hale, cando dixo: "Só laio non ter mais que unha vida para entregar pola miña patria".

O día 20 de agosto de 2007, novamente e por terceira vez, os contundentes argumentos da defensa foron defendidos diante dos xuíces da corte de apelacions do onceno circuíto de Atlanta. Esperamos que se impoñan os valores a que se refire Rene e este panel de xuíces decida, dunha vez e por todas, poñer fin ao sacrificio de cinco homes útiles e das súas valiosas vidas.

Roberto González Sehwerert

Roberto González Sehwerert é avogado e irmán de René González, un dos cinco heroes cubanos prisioneiros en Estados Unidos....[Voltar ao inicio desta nova]